1671
به وبسایت بیمه دی خوش آمدید
دوشنبه, 05 آبان,1399
Dayinsurance

امور سهام داران

تركیب سهامداران شرکت تا تاریخ 1399/0۷/۲۷

ردیف نام شركت نوع شخصیت شماره ثبت شماره ملی شرکت تاریخ تاسیس تعداد سهام درصد مالکیت
1 شركت تعاوني مسكن كاركنان بانك دي حقوقي 425402 10320782725 1391 498,771,205 ۰/۲۰
2 بانك دي حقوقي 374111 10320237706 1389 440347794 ۰/۱۸
3 شركت آتيه سازان دي حقوقي 402608 10320528091 1390 250,100,000 0/۱0
4 شركت آتيه سازان اميدنسل امروز حقوقي 470828 14004842935 1394 164,809,348 ۰/۰۷
5 سازمان اقتصادي كوثر حقوقي 22/12/1358 14000180969 1358 100,097,240 ۰/0۴
6 موسسه اندوخته شاهد حقوقي 15363 10100567400 1382 71,203,421 ۰/۰۳
7 شركت.س.ت.سامانه هاي رايانه اي هوپادهوناميك س خ حقوقي - - - 39805498 ۰/۰۲
8 شركت سرمايه گذاري ساختماني ارزش زمان حقوقي - - - 35334668 ۰/۰۱
9 صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرينان دی حقوقي 28151 - - 62488258 ۰/۰2
10 شركت سرمايه گذاري دارويي بهيان پرمون حقوقي - - - 34912944 ۰/۰۱
11 ساير سهامداران حقيقي و حقوقي - - - - 796874624 ۰/۳۳
جمع کل 2,500,000,000 100