1671
به وبسایت بیمه دی خوش آمدید
شنبه, 30 تیر,1403
Dayinsurance

بهاي واگذاري بيمه‌نامه در هر زمان را ارزش بازخريدي بيمه‌نامه گويند که ميزان آن معادل 95 تا 99 درصد اندوخته سرمايه‌گذاري روزشمار در سال‌های اول تا پنجم بيمه‌نامه و 100 درصد اندوخته برای سال‌های ششم به بعد می‌باشد.

درصورت پرداخت پیش از موعد و یا تعویق در پرداخت اقساط حق‌بیمه، اندوخته روزشمار بیمه‌نامه در مقایسه با مقادیر مندرج در "جدول پیش‌بینی تعهدات بیمه‌گذار و بیمه‌گر" به ترتیب افزایش و یا کاهش خواهد یافت.

راهنمای خرید

تعداد 143 پست

بیمه های خودرو

تعداد 143 پست

بیمه های خودرو

تعداد 143 پست

بیمه های خودرو

تعداد 143 پست

بیمه های خودرو

تعداد 143 پست

بیمه های خودرو

تعداد 143 پست

بیمه های خودرو

تعداد 143 پست

بیمه های خودرو

تعداد 143 پست

بیمه های خودرو

بیمه های زندگی

چگونه از خرید محصولات بیمه ای اطمینان حاصل کنیم

بهاي واگذاري بيمه‌نامه در هر زمان را ارزش بازخريدي بيمه‌نامه گويند که ميزان آن معادل 95 تا 99 درصد اندوخته سرمايه‌گذاري روزشمار در سال‌های اول تا پنجم بيمه‌نامه و 100 درصد اندوخته برای سال‌های ششم به بعد می‌باشد.

درصورت پرداخت پیش از موعد و یا تعویق در پرداخت اقساط حق‌بیمه، اندوخته روزشمار بیمه‌نامه در مقایسه با مقادیر مندرج در "جدول پیش‌بینی تعهدات بیمه‌گذار و بیمه‌گر" به ترتیب افزایش و یا کاهش خواهد یافت.

بهاي واگذاري بيمه‌نامه در هر زمان را ارزش بازخريدي بيمه‌نامه گويند که ميزان آن معادل 95 تا 99 درصد اندوخته سرمايه‌گذاري روزشمار در سال‌های اول تا پنجم بيمه‌نامه و 100 درصد اندوخته برای سال‌های ششم به بعد می‌باشد.

درصورت پرداخت پیش از موعد و یا تعویق در پرداخت اقساط حق‌بیمه، اندوخته روزشمار بیمه‌نامه در مقایسه با مقادیر مندرج در "جدول پیش‌بینی تعهدات بیمه‌گذار و بیمه‌گر" به ترتیب افزایش و یا کاهش خواهد یافت.

بهاي واگذاري بيمه‌نامه در هر زمان را ارزش بازخريدي بيمه‌نامه گويند که ميزان آن معادل 95 تا 99 درصد اندوخته سرمايه‌گذاري روزشمار در سال‌های اول تا پنجم بيمه‌نامه و 100 درصد اندوخته برای سال‌های ششم به بعد می‌باشد.

درصورت پرداخت پیش از موعد و یا تعویق در پرداخت اقساط حق‌بیمه، اندوخته روزشمار بیمه‌نامه در مقایسه با مقادیر مندرج در "جدول پیش‌بینی تعهدات بیمه‌گذار و بیمه‌گر" به ترتیب افزایش و یا کاهش خواهد یافت.

بهاي واگذاري بيمه‌نامه در هر زمان را ارزش بازخريدي بيمه‌نامه گويند که ميزان آن معادل 95 تا 99 درصد اندوخته سرمايه‌گذاري روزشمار در سال‌های اول تا پنجم بيمه‌نامه و 100 درصد اندوخته برای سال‌های ششم به بعد می‌باشد.

درصورت پرداخت پیش از موعد و یا تعویق در پرداخت اقساط حق‌بیمه، اندوخته روزشمار بیمه‌نامه در مقایسه با مقادیر مندرج در "جدول پیش‌بینی تعهدات بیمه‌گذار و بیمه‌گر" به ترتیب افزایش و یا کاهش خواهد یافت.

راهنمای مراجعه

تعداد 143 پست

بیمه های خودرو

تعداد 143 پست

بیمه های خودرو

تعداد 143 پست

بیمه های خودرو

login