1671
به وبسایت بیمه دی خوش آمدید
دوشنبه, 05 آبان,1399
Dayinsurance

گزارشگری و افشای اطلاعات

1- معرفی مؤسسه بیمه، برنامه كسب و كار و عملكرد آن:

2- راهبری شركتی در مؤسسه بیمه:

3- مدیریت ریسك و توانگری مالی مؤسسه بیمه:

4- وضعیت و عملكرد مالی مؤسسه بیمه (مستند به صورت های مالی حسابرسی شده):