•    
    • آخرین ترکیب سهامداران حقوقی 1396/01/16

     درصد گروه درصد به کل جمع تعداد نام گروه
     19.36% 19.36% 483992303 483992303 اندوخته شاهد شاهد
     1.6% 1.6% 40000000 40000000 صندوق قرض الحسنه بسیجیان بسیجیان
     20.65% 4.66% 516217834  116497774 توسعه صنایع و معادن کوثر کوثر
     15.99% 399720060 سازمان اقتصادی کوثر
     4.41% 4.41% 110211832 110211832 شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان فرهنگیان
     42.32% 19.7% 1058118536 492619713 بانک دی بانک دی
     12.71% 317841729 شرکت آتیه سازان دی
     9.91% 247657094 تعاونی مسکن کارکنان بانک دی
     7.24% 7.24% 181000000 181000000 شرکت آتیه سازان امید نسل امروز بیمه دی
     4.42% 4.42% 110459495 110459495 سایر سهامداران حقوقی و حقیقی سایر
     100% 100% 2500000000 2500000000 جمع