•    
    • پرونده الکترونیکی

      

     " پرونده الکترونیکی اطلاعات همکاران " 

     ·         اطلاعات حساب کاربری همکاران:نام کاربری کدملی و رمز عبور شماره پرسنلی

     نکته1: رمزعبور باید 5 رقمی باشد.به ازای کد های پرسنلی به شرح زیر اقدام نمائید:

     1.به اول کدهای پرسنلی 4رقمی یک اضافه گردد.(به عنوان مثال:12222)

     2 .به اول کدهای پرسنلی 3 رقمی 10 اضافه گردد.(به عنوان مثال:10222)

     3. به اول کدهای پرسنلی 2رقمی 100 اضافه گردد.(به عنوان مثال:10022)

     4. به اول کدهای پرسنلی 1رقمی 1000 اضافه گردد.(به عنوان مثال:10001)

     نکته 2: به جای عدد یک اول رمز عبور مثال های بالا افراد ساعتی2، افراد بازنشسته 3،مشاوران 4 و ماموران 5 اضافه گردد.