•    
    • منشور اخلاق حرفه ای

     کلیه فعالان صنعت بیمه به اصول اخلاقی زیر متعهد، هستند:
     پایبندی به مقررات و تعهدات
     • احترام و توصیه به رعایت قانون و مقررات و عدم تلاش برای بی اثر کردن آنها،
     • برخورد با همکاران و واسطه هایی که از طرق غیراخلاقی از جمله پرداخت رشوه به بازاریابی می پردازند؛
     • عدم چشم پوشی نسبت به تخلف دیگران و همکاری برای کاستن هرگونه فساد؛
     • پایبندی به قول و تعهد خود و وفاداری به عهد و توافقات و قراردادها چه قانون بر آن ناظر باشد چه نباشد، چه آشکار باشد چه پنهان؛
     • پرداخت به موقع خسارت مطابق آنچه در قرارداد آمده است؛
     • رعایت و حمایت از رقابت آزاد و عادلانه و پیروزی از اصول بیمه گری، به ویژه در تعیین نرخ و شرایط:

     عدالت و انصاف
     • تعیین دستمزد همکاران به صورت منصفانه و پرداخت کارمزد نمایندگان و کارگزاران طبق ضوابط؛
     • رفتار منصفانه با مشتریان و طرف های تجاری در همه جوانب؛
     • پرهیز از به چنگ آوردن اطلاعات تجاری با ابزار غیراخلاقی و غیرصادقانه؛
     • تعیین نرخ حق بیمه بر پایه اصول فنی، معقول، منصفانه و در خور شرایط بیمه بدون تاثیر از رقبا؛

     شفافیت و صداقت
     • صداقت و راستی در مبادله اطلاعات و نیز خودداری از عرضه گزارش های فریب دهنده، پنهان کاری و حذف هدفمند برخی از اطلاعات؛
     • خودداری از ارائه اطلاعات نادرست در تبلیغات و اطلاع رسانی؛
     • انتشار مستمر اطلاعات دقیق مالی و ویژگی های حرفه ای خود به صورت واقعی؛
     • اطلاع رسانی به موقع به بیمه گذاران نسبت به بروز هر گونه تغییرات موثر در ادای تعهدات؛
     • توجیه کامل مشتریان نسبت به شرایط پوشش بیمه و محدودیت های دریافت خسارت؛
     • برقراری روابط شفاف با مشتری به گونه ای که امکان هیچ نوع سوء استفاده نباشد؛

     حفظ کرامت انسانی
     • خودداری از تقدیم و دریافت مسرفانه هدیه و برگزاری بیش از حد برنامه های سرگرمی و تفریحی برای طرف های تجاری؛
     • انتخاب همکارانی که به اصول اخلاق حرفه ای متعهدند و از هر گونه آلودگی به ارتشا و پرداخت های غیرموجه مبرا می باشند؛
     • محترم دانستن و حفظ حریم خصوصی مشتریان؛ همکاران ورقبا؛

     رعایت حقوق اجتماعی
     • احترام به منزلت و حقوق انسانی و شهروندی افراد و پاسداری از آن؛
     • احترام به فرهنگ، آداب، رسوم و اعتقادات مشتریان؛
     • سلوک و عدم کینه توزی با منتقدانی که سخن از نقض قانون و مقررات می گویند و عملکردها را نقد می کنند؛
     • مقابله با پولشویی و هر گونه فعالیت دیگری که پشتیبان بزه های سازمان یافته باشد؛
     • پاسداری از طبیعت، محیط زیست و توسعه پایدار؛
     • همکاری با سازمان های مردم نهادو حمایت از آن دسته از تدابیر عمومی که سبب تقویت توسعه صنعت بیمه می شد؛
     • پذیرش شکایت مشتریان و نظارت مقامات مجاز؛
     • احترام به حقوق مالکیت مادی و معنوی رقیبان.