•    
        • بیانیه ماموریت

          ما به عنوان یک شرکت بیمه، متعهد شده ایم که با درک مخاطرات و نیازهای مشتریانمان در سطح ملی و منطقه ای، منابع خود را برای توسعه خدمات مورد نیاز آنها با رویکردی متمایز به کار گرفته و حفظ منافع همه ذینفعان و حداکثرسازی رضایت آنها را سرلوحه کار خود قرار دهیم.