•    
    • محصولات بیمه ای
    • بیمه های باربری

     بیمه باربری یکی از قدیمی ترین رشته های بیمه ای می  باشد در این نوع بیمه ها خسارت وارده به کالای مورد بیمه در طول مسیر حمل در اثر وقوع خطر بیمه شده جبران می گردد . بیمه باربری می تواند پشتوانه قوی جهت ایجاد اطمینان برای وارد کنندگان و صادر کنندگان کالا باشد که باعث رونق خدمات بازرگانی و صنعتی می گردد .
      
    • دراین نوع بیمه نامه ها مبدا حرکت یکی از کشورهای خارجی و مقصد حمل کشور ایران می باشد .

     در این نوع بیمه نامه ها مبدا حرکت کشور ایران و مقصد حمل یکی از کشورهای خارجی می باشد .

     در این نوع بیمه نامه ها مبدا و مقصد حرکت داخل کشور ایران می باشد