•    
    • اطلاع رسانی
    • مدیر عامل بیمه دی : انسجام سازمانی و همدلی در بیمه دی شکل گرفته است.
     مدیر عامل بیمه دی در دیدار با مدیر و پرسنل روابط عمومی :انسجام سازمانی و همدلی در بیمه دی شکل گرفته است ، روابط عمومی متولی تولید محتوا در شرکت است .