•    
    • اطلاع رسانی
    • قرارداد بیمه حوادث گروهی بین شرکت بیمه دی شعبه اردبیل و دانشگاه محقق اردبیلی منعقد شد.
     رحمان یعقوبی : به حول و قوه الهی و به مدد حمایت همکاران ستادی و شعبه اردبیل، موفق به جذب پرتفوی حوادث گروهی تعداد 11650 نفر ازدانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی شده ایم.